• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bernam.pl

Artykuł 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego bernam.pl (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie bernam.pl (zwanego dalej "bernam.pl") oraz korzystania z konta założonego w bernam.pl, o którym mowa w art. 2 ust. 5.
 2. Sprzedającym jest Patrycja Wojtasiak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą działającą pod nazwą "Pośrednictwo w sprzedaży internetowej - Patrycja Wojtasiak" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z nadanym numerem NIP: 8883153892 oraz numerem REGON: 5209990632 z siedzibą przy ul. Arentowica 6/95, 87-800 Włocławek, która wykonuje pośrednictwo na rzecz firmy Colibra Dystrybucja sp. z o. o., ul. Świerkowa 14, Pruszków 05-800
 3. Do korzystania z bernam.pl koniecznie jest urządzenie z dostępem do internetu wraz z przeglądarką. Do korzystania z niektórych funkcji bernam.pl, w tym rejestracji, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej.

Artykuł 2. Klienci i rejestracja

 1. Klientami bernam.pl (zwanymi dalej "Klienci") mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonego zakupu, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W celu łatwiejszego korzystania z bernam.pl, Klient może dokonać rejestracji (założenie konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w bernam.pl, podając swój adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, płeć, adres oraz numer telefonu komórkowego. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.
 3. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach bernam.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych bernam.pl. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 4. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 5. W przypadku, gdy w ramach korzystania z bernam.pl dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w bernam.pl), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach bernam.pl materiały bez zgody Sprzedającego.
 7. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w bernam.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Bernam, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.
 8. Klient zarejestrowany w bernam.pl ma prawo żadać usunięcia założonego przez niego konta bez podania przyczyny.
Artykuł 3. Zakupy
 1. Klient dokonuje wyboru produktów poprzez dodanie wybranych produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 2. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
 3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem dochodzi w momencie, gdy otrzyma on na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 5. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że produkt nie jest już dostępny, bądź z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie został dostarczony lub utracony, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.
Artykuł 4. Płatność
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Sprzedający dopuszcza również dokonanie zapłaty za pobraniem.
 3. Dostępne formy płatności:
     -Przelewy natychmiastowe
     -BLIK
     -Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro)
 4. Cena produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. Dokonanie nabycia produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 8. Gdy płatność za produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

Artykuł 5. Dostawa produktów

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w bernam.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
 3. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze i jest on jedynie przybliżeniem. 
 4. Wysyłka produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać produkty także do innych krajów niż podane w bernam.pl.
 5. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników m.in. InPost, UPS oraz Poczta Polska.
 6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

Artykuł 6. Postępowania reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej bernam.pl lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedającego.
 3. Do reklamacji należy uwzględnić dane, na które zawierana była umowa sprzedaży reklamowanego produktu. Przedłożyć należy również sam produkt oraz dowód jego zakupu.
 4. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 5. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 6. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu.
 9. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
       -może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu
       -może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu
       -może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów
       -może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artykuł 7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) Klient będący konsumentem lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 38a ww. ustawy o prawach konsumenta - który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach bernam.pl bądź drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu.
 4. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: 
       - w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty zawierające grawer zamówiony przez Klienta)
       - w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale umowa ta miała dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.